Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

  • ANASAYFA
  • MEVZUAT
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

MARMARA EREĞLİSİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Hazırlanan Aydınlatma Metni:

İşbu ilgili kişi Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Marmara Ereğilisi Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü(MARSAB) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgi metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi web sitemizde yer alan “Kişisel VerilerinKorunması” başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

Bu “Aydınlatma Metni” verinizin asıl sahibi olarak size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Açık rızanız olmaksızın işlenemeyecek Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin MARSAB ilgili birimlerine aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

Öncelikle, anayasal düzeyde güvence altına alınan kişisel verilerinizin korunması hakkınızı koruduğumuzu ve bu hak kapsamında MARSAB olarak tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdiğimizi ifade etmek isteriz.

OSB Müdürlüğümüz, sizlere vereceğiKamu-özel hizmetleri kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

Aydınlatma Metni; mevzuatta yer alan düzenlemelere göre “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği Gerçek/Tüzel Kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. Biz de MARSAB olarak veri sorumlusu sıfatımızla bu metin üzerinden aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Kurumsal internet sitemiz : info@marsab.org.tr adresinde yer alan politika ve formlarımızı ayrıca inceleyebilirsiniz.

Yine : 0 (282) 613 04 64 numarası üzerinden yetkili personelimize ulaşarak konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

A-Veri Sorumlusu ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri Sorumlusu: Marmara Ereğlisi Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü(MARSAB)

Temsil Yetkilisi: DOĞUHAN ULUSOY (Bölge MÜDÜRÜ)

MARSAB Telefon: 0 (282) 613 04 64

Adres: Cedid Ali Paşa Mah. Sahil Cad. No:13/A Marmaraereğlisi / Tekirdağ P.K 59740 TÜRKİYE

İnternet Sitesi: info@marsab.org.tr

e-posta: mereğliosb@hs01.kep.tr

 

B-Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

MARSAB olarak, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle ilgili diğer mevzuat ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlenecektir.

Bu kapsamda kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz OSB mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde tarafımızca hazırlanan ve kamuoyuna duyurulan Saklama ve İmha Politikamızdaki usuller dahilinde yok edilecektir.

 

C-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Sanayi faaliyetlerimiz ve ilgili mevzuatçerçevesinde kişisel verileriniz; T.C. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili birimleri başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; organize sanayi bölgesi faaliyetlerinin yürütülebilmesi için hizmet alınan resmi kurum ve kuruluşlar ile özel kişi ve kuruluşlara ve ihtiyaç olması halinde iştirak şirketimize aktarılır.

Veri aktarımı sadece yurt içi kurum, kuruluş ve kişilerine yapılmakta olup; yurt dışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

Yetkili kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için OSB bünyesinde gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan kurum, kuruluş ve üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden MARSAB sorumlu değildir.

 

D-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olan ve/veya otomatik ??olmayan yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Tarafımızca çevrimiçi ve çevirim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.

OSB faaliyetleri kapsamında siz değerli kişilerce yapılan sözleşmelerin taraflarına aitkişisel/özel nitelikli kişisel veriler; internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve abonmanlık sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece OSB faaliyetlerinin yürütülmesi ve kamu yararı amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal süreler sınırlı olarak Işlenmektedir.

 

E-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; OSB’mizden hizmet almanız ve/veya başka sebeplerle OSB ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde danışmanlığımızdakilerle iletişim/hizmet kalitesini artırmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza SMS veya elektronik ileti göndermektir.

Her halde OSB Müdürlüğümüze mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

 

F-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak 6698 sayılı Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,

c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı

üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,

d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin

düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*)

isteyebilirsiniz,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan

işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere

bildirilmesini isteyebilirsiniz,

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz

edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle

zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır.

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, yukarıda bilgileri verilen iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

 

G-Kişisel Verilerinizin Saklama ve İmha Koşulları

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz Türk Hukuk mevzuatında öngörülen sürelere göre hazırlanmış ve https://www.alaca.bel.tr/internet sitesinde yer alan ‘Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler boyunca saklanmakta, süre sonunda ise yine mevzuatta öngörülen kurallar dahilinde anonim hale getirilmekte veya yok edilmektedir.

 

MARSAB

BÜNYEMİZDEKİ FİRMALAR

Marmaraereğlisi OSB büyesinde bulunan firmaların, iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

FİRMALARIMIZ